AktualnościOferta PsychologiaO mnieKontakt Linki
Bogusława Iwona Saik
psycholog / terapeuta
Testy i badania psychologiczne Szkolenia otwarteSzkolenia na zamówienie
Testy i badania psychologiczne

Opis:
Wielowymiarowy inwentarz skonstruowany przez Charlesa Carvera i współpracowników nawiązuje do modelu stresu Lazarusa i modelu samoregulacji zachowania. Inwentarz służy do badania sposobu, w jaki ludzie reagują na stres. Narzędzie ma charakter samoopisowy, który najczęściej wykorzystuje się do pomiaru dyspozycyjnego radzenia sobie, tj. oceny typowych sposobów reagowania w sytuacjach stresowych.
Zastosowanie:
Pomiar radzenia sobie ze stresem. Osoby dorosłe.
 

KompOs – Skala Kompetencji Osobistej

Opis: Skala mierzy uogólnione poczucie własnej skuteczności oraz dwa jego elementy, tj. przekonania dotyczące dysponowania siłą, konieczną do zainicjowania działania, oraz związane z wytrwałością, niezbędną do  kontynuowania działania. Poczucie kompetencji koncentruje się na podmiotowej pewności co do pokonania trudności i przeciwności sytuacyjnych i osiągnięcia zamierzonego celu.
Zastosowanie: Badanie dzieci i młodzieży. Skala mierzy poczucie własnej kompetencji, które jest jednym z predyktorów zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży.


Opis:
Skala Odczuwanego Stresu służąca do oceny subiektywnych odczuć związanych ze stresem. Połączenie dużego nasilenia stresu z długim czasem trwania stresujących wydarzeń prowadzi na ogół do poważnych skutków stresu, w tym również zdrowotnych. Wskaźnik nasilenia stresu skali PSS-10 okazał się dobrym predyktorem stanu zdrowia fizycznego i psychicznego osób.
Zastosowanie:
Ocena sposobów radzenia sobie ze stresem. Badanie osób dorosłych.

Opis: JSR - Jak Sobie Radzisz to test przeznaczony do badania sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Zastosowanie: Ocena sposobów radzenia sobie ze stresem. Przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym ( od 11 roku życia)

 

 

Opis:
Skala ma zastosowanie do oceny ryzyka zachorowania. Występowanie typu D czterokrotnie zwiększa ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową. Pomiar osobowości typu D może być wykorzystywany do przewidywania nasilenia stresu i jego skutków, podejmowanych sposobów radzenia sobie z nim, a także zachowań zdrowotnych u osób zdrowych.
Zastosowanie:
Przeznaczony do badania osób dorosłych.
 
Opis:
Kwestionariusz do diagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem. CISS składa się z 48 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań, jakie ludzie mogą podejmować w sytuacjach stresowych.
Zastosowanie:
Polska wersja CISS może być stosowana do badania osób w wieku 16-79 lat.. Narzędzie stosuje się do celów badawczych i praktycznych, na przykład jako narzędzie w badaniach kwalifikacyjnych na określone stanowiska pracy w pewnych zawodach (policjanci, strażacy, wojskowi, kierowcy), czy w badaniach osób ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni
 

Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH

Opis:

Kwestionariusz Twórczego Zachowania został oparty na interakcyjnej teorii zdolności, bazuje na założeniu wzajemnego oddziaływania funkcji poznawczych i motywacyjno-emocjonalnych osobowości.

Zastosowanie:

Kwestionariusz KANH-I przeznaczony do badań młodzieży (od 12 r.ż.) oraz studentów. Wersja KANH-II przystosowana jest do badania nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i uczelni wyższych.


 

Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI

Opis:

Kwestionariusz służy do pomiaru samooceny, zarówno jej ogólnego poziomu, jak i samowartościowania dotyczącego szczegółowych, ważnych aspektów funkcjonowania człowieka.

Zastosowanie:

Kwestionariusz przeznaczony do badania osób w wieku od 16 do 79 lat.


 

Kwestionariusze Klasa wobec mnie, Ja wobec klasy

Opis:

Zestaw kwestionariuszy został opracowany na użytek diagnozy indywidualnej nieprzystosowania społecznego dzieci w klasie szkolnej. Testy badają funkcjonowanie społeczno-emocjonalne dzieci w sytuacjach uczenia się szkolnego.

Zastosowanie:

Kwestionariusz przeznaczony do badań uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i uczniów szkoły gimnazjalnej.


 

Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej KKM

Opis:

Kwestionariusz do badania zachowań komunikacyjnych w małżeństwie w dwóch wersjach: samoocena zachowań oraz ocena zachowań partnera, badający takie wymiary, jak: Wspieranie, Zaangażowanie, Deprecjacja.

Zastosowanie:

Kwestionariusz może być stosowany zarówno w badaniach par małżeńskich, jak i indywidualnych.


 

Kwestionariusz A - R

Opis:

Kwestionariusz przeznaczony jest do określania całościowego stylu funkcjonowania osobowości, uożliwiający pomiar trzech strategii działania (Rezygnacji, Ataku i Bezwzględności).

Zastosowanie:

Kwestionariusz przeznaczony jest dla osób od 15 roku życia. Normy dotyczą przedziału wiekowego 15-20 lat. W celach badawczych może być stosowany również wobec osób dorosłych.


 

Kwestionariusz Temperamentu EAS

Opis:

Kwestionariusz Arnolda H. Bussa i Roberta Plomina przeznaczony jest do badania temperamentu, określający trzy zasadnicze cechy: emocjonalność (niezadowolenie, strach, złość), aktywność i towarzyskość.

Zastosowanie:

Kwestionariusz dla dorosłych ma charakter samoopisowy, badanie dzieci polega na opisie ich temperamentu przez rodziców lub nauczycieli.


 

Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE

Opis:

Kwestionariusz przeznaczony do pomiaru inteligencji emocjonalnej, z uwzględnieniem dwu jej komponentów: zdolności do wykorzystania emocji i zdolności do rozpoznawania emocji.

Zastosowanie:

Kwestionariusz może być stosowany do badania młodzieży(od wieku 14 lat) i osób dorosłych.


 

Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS

Opis:

Kwestionariusz służy do oceny kompetencji społecznych rozumianych jako nabyte umiejętności warunkujące efektywność funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych. Oprócz wskaźnika ogólnego kwestionariusz dostarcza też trzech wskaźników szczegółowych, określających poziom kompetencji ujawnianych w: sytuacjach ekspozycji społecznej, sytuacjach wymagających asertywności oraz sytuacjach bliskiego kontaktu interpersonalnego.

Zastosowanie:

Kwestionariusz może być stosowany do badania uczniów i studentów oraz osób dorosłych. Może być stosowany w selekcji zawodowej i poradnictwie zawodowym.


 

Kwestionariusz Ja i moja szkoła

Opis:

Kwestionariusz jest narzędziem opracowanym dla celów diagnozy czynników emocjonalno-motywacyjnych wpływających na poziom osiągnięć szkolnych dziecka, zajmuje się pomiarem dwóch bardzo ważnych czynników: motywacji do nauki w warunkach szkolnych i lęku szkolnego.

Zastosowanie:

Kwestionariusz może być stosowany do badania uczniów szkoły podstawowej (klasy IV-VI) oraz szkoły gimnazjalnej (klasa I i II)


 

Test osobowości

Opis:

Metoda przeznaczona do badania osób zdrowych. W krótkim czasie dostarcza cennych informacji o osobowości badanego, jego umiejętności przystosowania czy o ewentualnych zaburzeniach.

Zastosowanie:

Przeznaczony do badania młodzieży oraz osób dorosłych.

 

Testy operacyjności myślenia: diagnoza możliwości intelektualnych dziecka - DMI

Opis:

Testy służą do oceny możliwości intelektualnych na podstawie sprawności wykonywania operacji dodawania i mnożenia logicznego.

Zastosowanie:

Przeznaczony do badania dzieci w wieku 6-13 lat.

 

 

Test Niedokończonych Zdań Rottera - RISB

Opis:

Test jest strukturalizowaną metodą projekcyjną, zakładającą, że w utworzonych przez badanego zdaniach odzwierciedlają się jego pragnienia, dążenia, lęki, postawy itp. Stosuje się głównie jako narzędzie przesiewowe do wykrywania osób nieprzystosowanych (długotrwałych stanów przygnębienia, poczucia nieszczęścia, trudności czy nieumiejętności radzenia sobie z frustracją, brak konstruktywnej aktywności lub zakłócenia w podejmowaniu czy kontynuowaniu działań, niezdolność do nawiązywania i utrzymywania satysfakcjonujących relacji z ludźmi).

Zastosowanie:

Przeznaczony do badania dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

 

Skala Jawnego Niepokoju Jaki jesteś?

Opis:

Skala służy do badania poziomu niepokoju utożsamianego z neurotycznością u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Zastosowanie:

Przeznaczona do badania dzieci i młodzieży.


 

Skala Ekspresji Gniewu - SEG

Opis:

Skala może być stosowana do pomiaru gniewu, zarówno u dzieci (od 11 roku życia), jak i młodzieży. Zarówno nadmierna ekspresja gniewu, najczęściej utożsamiana z agresją, jak i silna tendencja do tłumienia gniewu nie są korzystne dla zdrowia jednostki.

Zastosowanie:

Przeznaczona do badania dzieci i młodzieży.

DUM-Diagnozowanie uszkodzeń mózgu

Opis:

Test ten umożliwia stosunkowo niezawodnie rozróżnienie zaburzeń organicznych mózgu od innych. Jest to metoda służąca do badania umiejętności uczenia się i pamięci.

Zastosowanie:

Przeznaczony do badania dzieci (powyżej 10 roku życia), młodzieży i osób dorosłych.


Test Drzewa

Opis:

Test jest projekcyjną metodą badania osobowości.

Zastosowanie:

Przeznaczony do badania dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

 

Skala Inteligencji Emocjonalnej – Twarze SIE-T

Opis:

Test służy do pomiaru zdolności do rozpoznawania ekspresji mimicznej, która jest istotnym komponentem inteligencji emocjonalnej.

Zastosowanie:

Przeznaczony do badania młodzieży i osób dorosłych.


Test Komunikacji Zadaniowej Rodzic - Dziecko

Opis:

Test jest narzędziem diagnozy zadaniowych zachowań komunikacyjnych w diadzie rodzic-dziecko, bazującym na eksperymencie i obserwacji.

Zastosowanie:

Przeznazony do badania zachowań komunikacyjnych w sytuacji zadaniowej dzieci w wieku od 6 do 9 lat i ich rodziców.


Test Piramid Barwnych

Opis:

Test jest narzędziem projekcyjnym badającym afektywność. W tym teście wskaźnikiem afektów i emocji są barwy.

Zastosowanie:

Przeznaczony do badania dzieci, młodzieży i osób dorosłych (warunkiem jest zdolność rozróżniania barw przez badanego)

 

KNS - Kwestionariusz Nadziei na Sukces

Opis:

Mierzona kwestionariuszem KNS nadzieja na sukces odnosi się do siły oczekiwania pozytywnych efektów własnych działań. Składają się na nią dwa komponenty: przekonanie o posiadaniu silnej woli, czyli świadomość własnej skuteczności ujawniana w inicjowaniu dążenia do celu i trwaniu w nim, oraz przekonanie o umiejętności znajdowania rozwiązań, czyli świadomość własnej wiedzy i kompetencji intelektualnych, ujawniana w sytuacjach wymagających wymyślenia lub poznania nowych sposobów prowadzących do osiągnięcia celu.

Zastosowanie:

W diagnozie indywidualnej do prognozowania łatwości adaptacji do środowiska i nowych wyzwań (np. w poradnictwie zawodowym, szkoleniu pracowników.


Test Szondiego

Opis:

Test ten opiera się na opracowanej przez Szondiego koncepcji popędów. Już jednorazowe badanie ujawnia grę sił psychicznych osoby badanej i jego strategię przystosowania.

Zastosowanie:

Przeznaczony do badania osób dorosłych.

 

Opis:
EPQ-R służy do badania podstawowych wymiarów osobowości. EPQ-R obejmuje  pytania tworzące cztery skale: Neurotyzmu (N), Ekstrawersji (E), Psychotyzmu (P) i Kłamstwa (K).
Zastosowanie:
Przeznaczony do badania młodzieży i osób dorosłych. Badanie osobowości. Wykorzystywany jest też do prognozowania powodzenia w nauce szkolnej i na studiach, w poradnictwie zawodowym, wybór i powodzenie w dyscyplinie sportowej, oraz do ustalenia zmienności nastrojów i w poradnictwie przedmałżeńskim i rodzinnym.

 

Opis:
STAI jest narzędziem przeznaczonym do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości. STAI składa się z dwu podskal, z których jedna (X-1) służy do pomiaru lęku-stanu, a druga (X-2) służy do pomiaru lęku-cechy.
Zastosowanie:
Do diagnozy przesiewowej i indywidualnej.

 

SOR- Skale Oceny Rodziny

Opis:

SOR jest narzędziem do badania percepcji rodziny.

Zastosowanie:

Do badania pojedyńczych osób, jak i całych rodzin.


 

 

 


AktualnościOferta PsychologiaO mnieKontakt Linki